• Školní akademie v atriu se povedla
  • Upomínkový list a věcnou cenu obdželi žáci, kteří reprezentovali školu
  • Akrobati sklidili velký úspěch

.

Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 je jednou ze čtyř základních škol města Strakonice. Byla otevřena v roce 1964. V roce 1990 byl postaven druhý učební pavilon (budova II. stupně).

Základní škola je zřízena jako příspěvková organizace s právní subjektivitou od  1.3. 1993. Je školou úplnou, s oběma stupni. Stupně školy jsou umístěny odděleně, každý v jedné budově. Budovy jsou spojeny spojovací chodbou. Součástí školy je školní družina, tělocvična a školní jídelna. Škola má kapacitu 570 žáků. K  30.9. 2016 měla škola 540 žáků v 22 třídách. V jedné třídě je průměrně 24,5 žáků. V  1., 2., 4. a 5. ročníku je po třech třídách v 3., 6., 7., 8. a 9. ročníku jsou dvě třídy.

Areál školy je možno rozdělit na čtyři propojené části – dvě hlavní budovy (prvního a druhého stupně), tělocvičnu a jídelnu. K areálu patří atrium, které je využíváno pro pohyb a pobyt žáků I. stupně. Na severní straně od budovy školy je školní hřiště využívané při hodinách tělesné výchovy. Vedle něj je dopravní hřiště pro výuku dopravní výchovy využívané mateřskými a základními školami z celého okresu.

Vyučování ve školní budově probíhá v kmenových třídách a odborných učebnách. Celkem má škola 30 učeben, z toho 2 počítačové učebny, 2 učebny jazyků, odbornou učebnu fyziky a chemie, přírodopisu, zeměpisu, hudební výchovy, školní dílny, pěstírnu a cvičnou kuchyňku.

Jednou z priorit školy ve výuce i v běžném chodu školy je využití informačních a komunikačních technologií (ICT). Škola provozuje 2 počítačové učebny s 31 počítačem, 7 interaktivních tabulí a 4 učebny s dataprojektory. Všechna tato místa jsou pomocí školní sítě připojena na internet. Naše škola v rámci projektu „Škola v pohybu“ z operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost získala finanční podporu 1 997 675 Kč. Ta byla a je z drtivé části využívána ke zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT, realizované pomocí nákupu techniky, dalšího vzdělávání pedagogů a tvorbu digitálních učebních materiálů. Druhou oblastí tohoto projektu je zkvalitnění výuky jazyků. Obě jazykové učebny jsme vybavili interaktivními tabulemi, jednu žákovskými stanicemi se sluchátky. Jsme partnerskou školou Evropského centra jazykových zkoušek (ELEC – European Lenguage Examination Centre).

 


   Plán akcí ve školním roce 2016/2017

Třídní schůzky:
pondělí 7. listopadu 2016, 16:00 hod.
zástupci tříd 15:30 hod.
pondělí 10. dubna 2017, 16:00 hod.
zástupci tříd 15:30 hod.
 
Konzultace
pondělí 12. prosince 2016, 16:00 - 17:30 hod.
pondělí  22. května 2017, 16:00 - 17:30 hod.
 
Den otevřených dveří
pondělí 6. března 2017
 
Pedagogické rady
úterý 30. srpna 2016
pondělí  7. listopadu
pondělí 23. ledna 2017
pondělí 10. dubna 2017
pondělí 26. června 2017
 

Organizace školního roku

Zahájení školního roku
čtvrtek 1. září 2016
Podzimní prázdniny
středa 26.října a čtvrtek 27. října 2016
Vánoční prázdniny
pátek 23. prosince až pondělí 2. ledna 2017
Pololetní prázdniny
pátek 3. února 2017
Jarní prázdniny
pondělí 27. února až neděle 5. března 2017
Velikonoční prázdniny
čtvrtek 13. dubna a pátek 14. dubna 2017
Hlavní prázdniny
od soboty 1. července 2017 do pátku 1. září 2017
období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017
Den otevřených dveří
pondělí 6. března 16 hodin
Zápis do 1. tříd pro školní rok 2017/2018
6. a 7. dubna 2017, dodatečný zápis 20. dubna 2017 ZŠ Dukelská
Termíny přijímacích zkoušek na SŠ
odevzdání přihlášek na SŠ s talentovou zkouškou     do 30.11. 2016
odevzdání přihlášek     do 15.3. 2017
přijímací zkoušky s talentovou zkouškou     2.1. - 15.1. 2017
přijímací zkoušky s maturitní zkouškou     12.4. - 28.4. 2017
přijímací zkoušky ostatní obory     22.4. - 30.4. 2017
 

Lyžařské kurzy

Kvilda 12. - 17.2. 2017 - 4. a 5. ročník
Lipno-Kramolín 5.2. - 10.2. 2017 - 7. ročník

 

 
LVVZ