• Školní vánoční besídka pro rodiče se koná v pondělí 16.12. v 16.00 v jídelně
  • Školní vánoční besídka pro rodiče se koná v pondělí 16.12. v 16.00 v jídelně

.

Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 je jednou ze čtyř základních škol města Strakonice. Byla otevřena v roce 1964. V roce 1990 byl postaven druhý učební pavilon (budova II. stupně).

Základní škola je zřízena jako příspěvková organizace s právní subjektivitou od  1.3. 1993. Je školou úplnou, s oběma stupni. Stupně školy jsou umístěny odděleně, každý v jedné budově. Budovy jsou spojeny spojovací chodbou. Součástí školy je školní družina, tělocvična a školní jídelna. Škola má kapacitu 600 žáků. K  30.9. 2019 měla škola 559 žáků v 24 třídách. V jedné třídě je průměrně 24 žáků. V  1., 2., 4. a 5. ročníku je po třech třídách v 3., 6., 7., 8. a 9. ročníku jsou dvě třídy.

Areál školy je možno rozdělit na čtyři propojené části – dvě hlavní budovy (prvního a druhého stupně), tělocvičnu a jídelnu. K areálu patří atrium, které je využíváno pro pohyb a pobyt žáků I. stupně. Na severní straně od budovy školy je školní hřiště využívané při hodinách tělesné výchovy. Vedle něj je dopravní hřiště pro výuku dopravní výchovy využívané mateřskými a základními školami z celého okresu.

Vyučování ve školní budově probíhá v kmenových třídách a odborných učebnách. Celkem má škola 30 učeben, z toho 2 počítačové učebny, 2 učebny jazyků, odbornou učebnu fyziky a chemie, přírodopisu, zeměpisu, hudební výchovy, školní dílny, pěstírnu a cvičnou kuchyňku.

Jednou z priorit školy ve výuce i v běžném chodu školy je využití informačních a komunikačních technologií (ICT). Škola provozuje 2 počítačové učebny s 31 počítačem, 7 interaktivních tabulí a 4 učebny s dataprojektory. Všechna tato místa jsou pomocí školní sítě připojena na internet. Naše škola v rámci projektu „Škola v pohybu“ z operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost získala finanční podporu 1 997 675 Kč. Ta byla a je z drtivé části využívána ke zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT, realizované pomocí nákupu techniky, dalšího vzdělávání pedagogů a tvorbu digitálních učebních materiálů. Druhou oblastí tohoto projektu je zkvalitnění výuky jazyků. Obě jazykové učebny jsme vybavili interaktivními tabulemi, jednu žákovskými stanicemi se sluchátky. Jsme partnerskou školou Evropského centra jazykových zkoušek (ELEC – European Lenguage Examination Centre).

 


   Plán akcí ve školním roce 2019/2020

Třídní schůzky
4.11. 2019 1600
6.4. 2020   1600
 
Konzultace
9.12. 2019 1600 - 1730
18.5. 2020 1600 - 1730
 
Pedagogické rady
30.8. 2019, 4.1. 2019, 27.1. 2020, 6.4. 2020, 22.6. 2020
 
Pracovní porady
27.8. 2019. 23.9. 2019, 9.12. 2019, 2.3. 2020, 18.5. 2020

 

Organizace školního roku 2019/2020

Zahájení školního roku
pondělí 2. září 2019
Podzimní prázdniny
úterý  29. října 2019, středa 30. října 2019
Vánoční prázdniny
pondělí  23. prosince 2019 až pátek 3. ledna 2020
Pololetní prázdniny
pátek 31. ledna 2020
Jarní prázdniny
3. února 2020 až 9. února 2020
Velikonoční prázdniny
čtvrtek 9. dubna 2020
Hlavní prázdniny
od středy 1. července 2020 do pondělí31. srpna 2020
Den otevřených dveří
 

Lyžařské kurzy  

20. - 29.1. 2020 Kvilda (20.-23 - 5.A, B    23.-26. - 4.A, B     26.-29. - 4.C, 5 .C)
16.2. 2020 - 21.2. 2020 Kramolín, 7.B
23.2. 2020 - 28.2. 2020 Kramolín, 7. A, C
 

 

 
LVVZ